Povolování staveb - souhrnný přehled

18.03.2014 21:57

V článku, který právě čtete s pokusím přiblížit problematiku povolování staveb pro laickou veřejnost. Zkusím celý proces popsat a vytvořit jakýsi zjednodušený přehled, podle kterého by se budoucí stavebníci mohli zorientovat ve stavebním zákonu a procesu, který je při povolování staveb čeká.

Na úvod musím napsat, že to není zas tak složité a není třeba mít zbytečné obavy.

V první řadě uvádím základní předpisy, které se povolování týkají nebo s ním úzce souvisí.

1) Stavební zákon - zák.č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (aktuální novelizace z 1.1.2013 při psaní článku)
2) Vyhláška č. 501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území
3) Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby

Ve stavebním zákonu je uvedeno, jak postupovat při povolování staveb a co vše je nutné doložit a splnit. Dvě ostatní zmíněné vyhlášky jsou spíše vyhláškami pro projektanty a architekty, kteří budou Váš dům projektovat. Jelikož se na vytváření projektu většinou podílí i sám stavebník, je dobré základní požadavky uvedených vyhlášek vyhledat a napasovat na ně svou stavbu. Proto je zde i uvádím.

Když vyšel "nový" stavební zákon v r. 2006 vypracoval Ústav územního rozvoje kuchařku, podle které se mohlo při povolování postupovat. Po dalších novelizacích už tato kuchařka neplatí a dnes jsem ještě žádnou aktualizovanou nezaznamenal. Našel jsem pouze tabulku, kde jsou jednotlivé povolovací postupy seřazeny pro různé stavby. Tuto tabulku má na webu krajský úřad středočeského kraje a je k nahlédnutí zde. Podle mě je to dobrý seznam, ze kterého se dá vycházet.

Tedy k vlastnímu povolování.

Nové stavby se dle stavebního zákona nejprve musí umístit a následně poté se povolují. Obě tato řízení lze ale sloučit a povolování tak urychlit. Stavební zákon to umožňuje.

Umístit stavbu lze buď:

Územním rozhodnutím - složitější proces
Územním souhlasem - jednodušší proces v bezproblémových situacích
Veřejnoprávní smlouvou - něco mezi
Autorizovaným inspektorem - dnes velmi okleštěné pravomoci, pouze v jasných případecha stejně se následně přezkoumává stavebním úřadem

Povolit stavbu lze pak:

Stavebním povolením - složitější proces
Ohláškou - jednodušší, nejčastěji volený způsob
Veřejnoprávní smlouvou - něco mezi
Autorizovaným inspektorem - viz výše

Stavební úpravy stávajících staveb se pak umisťují pouze v případě, že se mění jejich půdorys. U ostatních stavebních úprav se přistupuje pouze k povolení stavebních úprav bez umisťování, protože se jedná o úpravy již umístěné a zapsané stavby do katastru nemovitostí.
Stavební zákon pak rozlišuje stavební úpravy formou přístavby, nástavby a stavební úpravy.

Zjednodušené postupy, tedy územní souhlas a ohlášení stavby lze zvolit v případech, kdy je stavba v souladu s územním plánem, je v zastavitelné části obce, s její stavbou dali písemný souhlas všichni sousedé, stavba není kulturní památkou, splňuje podmínky §103 nebo §104 a nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). U běžných rodinných domů se tyto podmínky většinou smrsknou na následující:

- dům musí být umístěn v souladu s územním plánem a vyhláškou č. 501/2006, tedy musí být dodrženy odstupové vzdálenosti od hranic pozemků a okolních staveb
- se stavbou souhlasili všichni sousedé (písemné stvrzení na situační výkres), jestliže sousedé nesouhlasí stavební úřad může nařídit místní šetření a situaci posoudit sám
- zastavěná plocha domu nesmí přesáhnout 150m2 a jeho velikost a účel užívání musí odpovídat parametrům rodinného domu a tedy vyhlášce č. 268/2009
- stavba musí být napojena na inž. sítě nebo jiný zdroj pitné vody a energií a musí mít vyřešené odvádění nebo likvidaci odpadních vod
- stavba musí být napojena na komunikaci nebo veřejně přístupnou cestu

Výhodou zjednodušených postupů je kratší a levnější řízení a možnost provádění stavby svépomocí, není zde nutné ani posouzení hasičským záchranným sborem.

K povolení rodinného domu na vlastním pozemku je pak nutné mít toto:

- Projektovou dokumentaci orazítkovanou autorizovanou osobou (dle vyhl.č. 499/2006)
- Kladná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, správců sítí, obce apod.
- Písemné souhlasy sousedů na situačním výkrese stavby
- Požárněbezpečnostní řešení zpracované požárním specialistou
- Průkaz energetické náročnosti budovy
- Vypsaný příslušný formulář
- Uhrazení správního poplatku
- Případně plnou moc při zastupování
- U svépomocných staveb technický dozor stavby (osoba oprávněná vykonávat tuto činnost)

Dalšími náležitostmi pak mohou být ještě povolení sjezdu z komunikace a povolení čistírny odpadních vod, či studny. To jsou v podstatě stavby podmiňující funkci rodinného domu. Čistírna lze nahradit jímkou na vyvážení, která se povoluje současně s domem.

Zmíněná studna a čistírna jsou vodními díly a povoluje je tzv. speciální stavební úřad, kterým je většinou odbor životního prostředí v obci s rozšířenou působností. Sjezd z komunikace pak povoluje odbor dopravy, jedná-li se o komunikaci mimo území obce.

Přípojky inž. sítí lze povolit současně s domem. V některých případech i napojení na komunikaci, jedná-li se o napojení na obecní komunikaci. Přípojky vody a kanalizace nejsou vodními díly, nepovolují se na speciálním stavebním úřadě.

Po vydání souhlasu nebo stavebního povolení je pak možné stavbu realizovat. Zde je nutné začít stavět před vypršením platnosti rozhodnutí o umístění a realizaci stavby. Zahájit stavbu je většinou nutné do dvou let. Po zahájení stavby je pak možné pokračovat v podstatě libovolně dlouhou dobu. Zahájení stavby se oznamuje stavebnímu úřadu např. dopisem.

Užívání staveb je pak možná na základě souhlasu s užíváním stavby. Dnes se každá stavba, která byla povolena ohláškou nebo stavebním povolením kolauduje. V minulosti stačilo oznámit užívání a pokud stavební úřad do 30ti dnů nereagoval mohlo se započít s užíváním. Užívání je ale také možné povolit zápisem do stavebního deníku.

Povolování a užívání staveb by se dalo rozebírat daleko podrobněji. Zde jsem nastínil postup a náležitosti v základních rysech a doufám, že i srozumitelným způsobem. Na toto téma jsem vypracoval i prezentaci, kterou dávám k dispozici ke stažení zde. Prezentace byla součástí konference v roce 2014.

Závěrem bych vám všem chtěl popřát zdárné naplnění vašich záměrů nejen stavebních. V případě dotazů se vám pokusím odpovědět a případně některé oblasti dopřesnit.

Ondřej